Na základě zkušeností z dosavadních jednání Moravské národní iniciativy formuloval mluvčí iniciativy JUDr. Zdeněk Koudelka dopis Radě Evropy. Žádost je formulována tak, aby jakákoliv odpověď byla podkladem pro další jednání v procesu legislativního uznání moravské národnosti v České republice. Po odsouhlasení textu, překladu do angličtiny a francouštiny a podepsání všech jazykových mutací bude dopis zaslán Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy

Návrh dopisu byl dnes odeslán k projednání zástupcům promoravských spolků, kteří se zítra sejdou při dalším jednání Moravského kulatého stolu.

 

Rada Evropy

Generální Tajemník

Avenue de l’Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Upírání práv příslušníků moravského národa jako příslušníků národní menšiny v České republice

Po pádu komunismu v roce 1989 získali lidé na území Čech, Moravy a Slezska právo se svobodně hlásit ke své národnosti. Této svobody využili též příslušníci národa moravského. K moravské národnosti se podle úředních statistik Českého statistického úřadu při sčítání lidu v roce 1991 přihlásilo 1 360 000 obyvatel, roku 2001 asi 380 000 obyvatel a roku 2011 pak 630 000 lidí. Je to největší národní celek vedle většinového národa českého.

Přes tuto jasně deklarovanou vůli svéprávných občanů Česká republika v textu První periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin, kterou Česká republika předložila 1. dubna 1999 generálnímu tajemníkovi Rady Evropy a jejímu Poradnímu výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, prezentovala názor vlády České republiky, že Moravané a Slezané nejsou v postavení menšin, na něž by se měly vztahovat zákony o právech národnostních menšin. Tento přístup České republiky vnímáme jako snahu oklamat Radu Evropy a likvidovat důsledky svobodného rozhodnutí lidí určit svou národnost. Přitom jde o rozhodnutí statisíců lidí po dlouhou dobu.

My, níže podepsaní občané jsme příslušníky moravského národa a zastupujeme spolky příslušníků moravského národa. Obracíme se na Vás, aby Rada Evropy byla o tomto jednání České republiky informována, a s žádostí, aby příslušné orgány Rady Evropy projednali tento přístup České republiky, který porušuje dokumenty, práva a přístupy Rady Evropy k zajištění práv národních menšin.

Morava, dne …………………..