Nedávno sme si pripomenuli a oslávili najvýznamnejší sviatok Slovákov, príchod našich vierozvestov Sv. Cyrila a sv. Metoda do Veľkoslovenskej, českým pseudohistorizmom nazývanej aj Veľkomoravskej ríše v roku 863, na pozvanie kráľa Rastislava. (Toto je názor autora, nikoli daná skutečnost – pozn. Šifry) Pri príležitosti 1147 výročia príchodu vierozvestcov na naše územie bola na Bratislavskom hrade v roce 2010 inštalovaná jazdecká socha kráľa Svätopluka. Je to nadrozmerná jazdecká socha, ktorá zobrazuje kráľa Svätopluka sediaceho na vzpínajúcom sa koni.

Autorom sochy je významný slovenský sochár a umelec Ján Kulich. Socha odliata z bronzu je spolu so žulovým podstavcom vysoká 7,8 metra. Na podstavci je plaketa s nápisom Svätopluk a označenie Kráľ starých Slovákov. Na podstavci je tiež citovaný začiatok textu buly Industriae tuae pápeža Jána VIII, ktorú Svätoplukovi poslal v roku 880!

Všetko nasvedčuje čulým diplomatickým vzťahom medzi Veľkoslovenskou ríšou a Byzanciou a neskôr aj Rímom. Tieto styky, diplomacia, samotní diplomati či diplomatická korešpondencia Veľkoslovenskej ríše sú však na samostatnú kapitolu.

Miroslav Šuňal, politológ

https://www.casopis-sifra.cz/uder-srdce-slovenskeho-naroda-bratislavskem-hrade-byla-zcenzurovana-socha-krale-starych-slovaku/