Duchovenstvo pravoslavné církve na Moravě se rozšířilo. Ve středu 21. listopadu 2018 přijal v olomoucké katedrále svatého Gorazda kněžské svěcení nový kněz, otec Rafael Moravský. Pronesl kněžský slib, ve kterém se zavázal žít příkladným křesťanským životem a svědomitě sloužit Bohu a církvi. Načež vikární biskup šumperský, Izaiáš, nad otcem Rafaelem četl modlitbu ve které vzýval Ducha svatého. Kněžské roucho obléká nový kněz vždy před zraky věřících. Podle kněze Jana Baudyše to má hluboký význam. Knězem ho vybírá lid a posílá ho po službě. Proto biskup před veškerým lidem žehná všechny součásti kněžského roucha a přitom volá axios!, což znamená je hoden! Lid opakuje, čímž vyjadřuje se svěcením souhlas. Nový kněz, Rafael Moravský, je ženat a má 3 malé děti. To on sám považuje za výhodu a říká, že práce s lidmi je náročná, člověk musí vyjít vstříc mnoha lidem a manželka kněze je jeho velkou oporou, děti jsou radostí. A především kněz je tak daleko blíž lidem. Podle Rafaela Moravského pravoslaví do našich končin bytostně patří. Už jen z důvodu, že k nám na Moravu přišli sv. Cyril a Metoděj a vedli bohoslužby podle východního ritu, tedy bohoslužby zpívané a v domácím jazyku.