Prvním starostou , který podpořil Deklaraci moravského národa je starosta moravské obce Hvozdné Miroslav Válek.

Hvozdná leží 12 km severovýchod­ně od Zlína v nadmoř­ské výšce 333 m. Na katastrál­ní výměře 735 ha žije 1207 oby­vatel.

Původ názvu označuje obec, ležící v pestro­terénním hvozdu, obklope­nou lesy. Poprvé se Hvozdná připomíná v roce 1446. V mi­nulosti náležela k lukov­skému panství. V Hvozdné se narodil Zikmund Skyba (1909 – 1957), redaktor Práva Lidu, básník, spisova­tel a novinář,  v roce 1932 aka­demický malíř a medailér Josef Hvozden­ský (†2009). V obci jsou tři kulturní památky – kaplička Sedmibo­lestné Panny Marie z roku 1870, dřevěný kříž, původně přenesený z bývalé­ho hřbitova a kamenný smírčí kříž – bez horní části. Všechny tři památky jsou umístěny poblíž silniční křižovat­ky na Osmeku. Dále je zde kostel z r. 1748 a hvozden­ský lev.

Obec Hvozdná, získala v roce 2010 ti­tul „VESNICE ZLÍNSKÉHO KRAJE roku 2010“. Toto ocenění získává obec, která nejlépe a vyváženě obstojí ve všech posuzova­ných oblastech. Komise sleduje prezenta­ci společen­ského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastruk­turu, spoluprá­ci s podni­kateli v obci, veřejná prostran­ství, péči o zeleň a krajinu a v nepos­lední řadě též koncepční dokumen­ty obce.