Mgr. Václav  K l a u s
poslanec Parlamentu ČR

Brno 4.července 2019

Vážený pane poslanče,

před časem, když jste byl ještě členem ODS, jsem s velkým zaujetím sledoval Vaše politická vystoupení a oceňoval Vaše sebejisté a odvážné projevy, které ne vždy byly v souladu s politickými stanovisky Vašich tehdejších kolegů ve straně. Obdivoval jsem přitom Vaře pohotové a vždy brilantní vyjadřování, s jakým jste tyto svoje myšlenky předkládal veřejnosti, vysvětloval a hájil. V mnohém směru jsem s Vámi bezvýhradně souhlasil (poměry ve školství, Srbsko, Kosovo, Irák ad.). Váš záměr založit novou politickou stranu, v níž by byl prostor zejména pro svébytné názory, prospěšné současnosti i budoucnosti České republiky, ne pro ty, které pouze korektně a odevzdaně akceptují politické záměry rodící se v Bruselu, mě zpočátku překvapil. Ale pochopil jsem, že to byla vlastně logická a patrně i jediná možná reakce na politická rozhodnutí vedení ODS ve vztahu k Vašim politickým aktivitám, názorům a postojům.

Teď ale k věci samotné, proč Vám píšu. Někteří významní představitelé  různých politických stran v naší republice, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), senátor Jaroslav Doubrava (KSČ), Petr Pithart (KDU-ČSL) a další, zastávají názor, že zrušení zemského zřízení v ČR, s nímž přišli a které prosadili v roce 1948 v zájmu nastolení totalitních poměrů v tehdejší ČSR komunisté (Zákon č. 280/1948 Sb.), bylo chybou, která v prostoru střední Evropy popřela staleté tradice, rozvrátila stabilitu státní správy a vnesla do ní na jedné straně pragocentrické  rozhodování, na straně druhé, a to ruku v ruce se zrušením okresních úřadů a přesunutím jejich pravomocí a povinností na obecní a městské úřady chaos.

Ten v důsledku opakování této chyby v roce 2000 obnovením krajského zřízení nemravným Zákonem č. 129/2000 Sb. zformulovaným v podstatě v původní
komunistické podobě, trvá dodnes. A v mnohém směru je to ještě horší. Některé z výše uvedených i řada zde neuvedených osobností připouštějí možnost tyto ahistorické kraje zrušit a obnovit v našem státě zemské zřízení. Je propočteno (ing. Zdeněk Tichý), jaké finanční úspory by výrazným snížením počtu úředníků, snížením nákladů na provoz a údržbu úředních budov ad. tato změna uspořádání státní správy návratem k zemskému zřízení našemu rozpočtu ročně přinesla. A je to samozřejmě částka v miliardách.

Dovoluji si, pane poslanče, vznést na Vás dotaz, zda byste byl ochoten takovýto názor rovněž připustit, a případně ho dokonce i zařadit do programu Vaší nové politické strany. Východiskem k tomuto kroku a zároveň i jistým právním základem by mohlo být dosud platné Usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky ze dne 9. května 1990. o obnovení moravsko-slezské samosprávy (Sbírka zákonů č. 190/1990). Aktuální platnost tohoto Usnesení byla stvrzena dopisem Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 29.12.2008 (viz příloha).

Zemské cítění na Moravě není, vážený pane poslanče, mrtvá věc, ba právě naopak. Svědčí o tom mimo jiné např. i stále širší vyvěšování moravské zemské vlajky na budovách obecních a městských úřadů, ale i lokálních moravských muzeích, farních úřadech apod., zejména při příležitosti státního svátku sv. Cyrila a Metoděje. Jsou však i městské a obecní úřady, kde tato vlajka visí celoročně, a nejen na jižní Moravě (např. Nedvědice), ale v i jiných částech země (např. Bludov, Šumperk ad.).
Dle sdělení obecních a městských úřadů vyvěsilo v letošním roce (5.července) moravskou vlajku 1519 těchto úřadů (celkový počet obcí na Moravě je cca 1900). Moravskou vlajku berou s sebou i fandové na sportovní utkání. Jsou sportovní organizace, které mají moravskou orlici přímo ve svém znaku. V řadě míst na Moravě se stavějí sochy významných moravských historických osobností atp.  Zemské cítění je tu přes všechny pražské centralistické snahy stále silné. Při posledních volbách do Senátu se 23 oslovených kandidátů vyslovilo zřetelně promoravsky, obnovení zemského zřízení by uvítali (Svitavy, Třebíč, Břeclav, Brno – město, Prostějov, Šumperk, Opava, Ostrava, Karviná, Zlín, vyhýbavě se vyjádřil Jiří Paroubek, kandidující jako nezávislý za Ostravu – město.)

Příslušnost ke své rodné zemi ale zřejmě necítí jen občané na Moravě, jsou to i mnozí obyvatelé Čech. Mám řadu přátel v Čechách, např. V Poličce, a také jejich české zemské vlastenectví a sympatie k Moravě byly u nich vždy zřejmé. V poslední době
mě na stránkách Facebooku zaujal článek Michala Sandra (viz příloha). Nejde-li v tomto případě o autorský podvrh, tento člověk, údajně Pražan, by návrat k zemskému zřízení jako prostředek ke stmelení občanů naší republiky jednoznačně uvítal. V textu dopisu pak připomíná mj. kulturní a historické odlišnosti mezi zemí Českou a zemí Moravskou a odmítá křiklavý  pražský centralizmus

Tento internetový příspěvek mi připomněl jeden ze dvou dopisů Vašeho otce, které jsem od něj obdržel v době jeho působení ve funkci prezidenta republiky. Dovolím si na tomto místě některé pasáže ocitovat (celý text viz v příloze). Prezident v dopise oslovuje zvlášť Čechy a zvlášť Moravany a Slezany. Také rozlišuje území Čech, Moravy a Slezska. Připomíná jejich historické hranice a oceňuje specifičnosti kultury, jazyka, tradic i hrdosti obyvatel Moravy. Cituji: „Vždy jsem respektoval a citlivě vnímal, že Česká republika se nerovná Čechy, ale že do ní neodmyslitelně patří i Morava a Slezsko“. A dále oceňuje u Moravanů „vědomí jejich identity“, odlišné od české, a „jejich hrdost na svou národnost“.

Obracím se na Vás, pane poslanče, s výzvou, abyste zvážil, zda by obnovení zemského zřízení v naší republice nebylo vhodným politickým tématem pro Vaši nově založenou stranu. Domnívám se, že by se našlo dost občanů, kteří by tento politický krok akceptovalo. Touto myšlenkou se zaobíral svého času i poslanec Tomio Okamura. Zdá se však, že ho v současné době  pražské prostředí, akcentující pouze svou dominanci ve státě, absorbovalo do té míry, že od těchto úvah upustil.
Setkal jsem se také s názorem, že by statut země mohl být přiznán právě i městu Praha, jako je tomu v Německu (Berlín, Hamburk, Brémy) či v Rakousku (Vídeň). Potom by naše republika mohla být státem sestávajícim ze tří spolkových zemí, A to by bylo i územně spravedlivé.

Uvažte prosím, co Vám tímto dopisem sděluji, a napište mi laskavě svůj názor. Pokud byste byl tomuto záměru nakloněn a pokud byste si to přál, mohl bych zajistit jeho projednání v rámci Moravského kulatého stolu, případně i propagaci Vašich myšlenek v moravských internetových periodikách.

S přáním pevného zdraví a mnoha sil do Vašich dalších politických aktivit

Dr. Jiří  K v a p i l

Přílohy: Dopis Václava  Klause, prezidenta ČR (Praha 15.1.2009) Hlas Moravy: 1500 RADNIC – 10 let vyvěšování moravské vlajky (Internetový článek) Usnesení Federálního shromáždění ČSFR (Sbírka zákonů č.190/1990) Dopis Ministerstva spravedlnosti ČR (Praha 29.12.2008) Facebook, článek Název Česko

Odpověď Mgr. Václava Klause

V Praze dne 19.července 2019

Vážený pane doktore,

děkuji za Váš dopis a zaslané podněty. Já také naprosto respektuji a vnímám, že Česká republika se nerovná Čechy, ale že do ní neodmyslitelně patří Morava a Slezsko.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

V. Klaus ( podpis v.r.)