Otevřená výzva strany Moravané Vládě ČR k zavedení sekundární prevence smrtelných komplikací COVID19

Popis současné situace:

Současný stav řešení epidemie nemoci COVID19 způsobené virem SARS-CoV-2 je založen prakticky výhradně na pokusu o zamezení šíření onemocnění, čili primární prevenci. Časový sled opatření a reakce epidemie dlouhodobě ukazují, že pouhá izolace lidí nemá zásadní efekt. Epidemické vzestupy a poklesy jsou prakticky bez vazby na opatření a jediným výsledkem jsou katastrofální ekonomické ztráty, bezpočet lidských tragedií v podobě předlužení, rozpadu osobních vztahů, nárůstu komplikací a úmrtí na jinak léčitelné choroby, vznik populace negramotných dětí školního věku, nárůst úrovně všeobecné nenávisti ve společnosti a mnoho dalších negativ, jejichž výčet by byl velmi dlouhý.

Současná medicína nemá zatím cílený lék, který by zastavoval aktivitu viru SARS-CoV-2 takovým způsobem, aby nemoc COVID ukončil dříve, než dojde ke smrtelným komplikacím u vnímavých jedinců. Množící se zprávy o různých zázračných přípravcích většinou neodpovídají realitě a mají řadu podmínek, výjimek a omezení. Očkování vakcínami, které nemají známou dobu ochrany, nemají známé nežádoucí účinky, a jejich celospolečenské pokrytí je zatím daleko, považujeme za neúčinné. Efekt očkování bude maximálně na úrovni očkování proti chřipce, kde je účinnost vakcíny rok od roku jiná, někdy dokonce velmi nízká, a má význam u vybraných skupin pacientů. Informace o trvání epidemiologických opatření i po proočkování společnosti se již společností šíří a vytváří v lidech další pocit beznaděje.

Z praxe víme, že COVID19 nemá konstantní smrtnost ani v čase, ani napříč věkovým spektrem populace. Umíme vytipovat rizikovou část populace, a také víme, kde se její značná část nachází. Jsou to lidé obézní, s vysokým tlakem, cukrovkou, případně jinými, zejména srdečními chorobami a lidé se sklony k hyperkoagulačním stavům.

Víme, že samotná nemoc COVID19 bez doprovodných komplikací nebývá příčinou smrti. Příčinou smrti jsou její komplikace. Tyto komplikace umíme léčit a také to děláme. Problémem je pozdní zahájení léčby.

Nejčastější smrtelné komplikace COVID19 jsou tyto dvě:

1) postižení plicních cév tromby, které omezí výměnu kyslíku a oxidu uhličitého v plících, které jsou jinak mechanicky plně funkční. Pacient sice dýchá, ale krev se v plících neokysličuje. Nasazení antikoagulancií se v nemocnicích provádí, ale u pokročilé fáze onemocnění je to často pozdě.

2) plíce postižené infekcí COVID19 jsou příležitostí pro druhotnou infekci, zpravidla bakteriální. U oslabeného pacienta, mnohdy s již uvedeným váznutím oběhu v plících, způsobí bakteriální infekce zmnožení hlenu i otok plicní tkáně, a pacient se dusí. U nemocí COVID19 oslabeného pacienta mívá taková bakteriální infekce podstatně horší průběh, než kdyby byla bakteriální infekce samotná. Léčba antibiotiky je zde prováděna, ale stejně jako v předchozím bodě přichází pozdě, tedy až v době, kdy je komplikace rozvinuta. Život takového pacienta zpravidla končí celkovou sepsí.

Kombinace obou zmíněných komplikací bývá nejčastější příčinou smrti v souvislosti s onemocněním COVID19.

Popis programu sekundární prevence:

Žádáme vládu ČR, aby povolila preventivní podávání antikoagulancií u nejvíce rizikových osob podobně, jako to činíme u jiných onemocnění s rizikem trombóz a embolií. Dále žádáme, aby vláda ČR snížila práh indikace léků s antikoagulačními účinky tak, aby ošetřovatelský personál v domovech seniorů i pracovníci domácích služeb mohli podat antikoagulancia u jakékoliv rizikové osoby okamžitě v momentě sebemenšího podezření na počínající infekci. Současně by měli podat k tomu vyhrazená antibiotika.

Ošetřovatelský a pečovatelský personál by měl být oprávněn podávat takovou léčbu široce v rizikové populaci i na pouhou telefonickou konzultaci s praktickým lékařem, případně v době jeho nedostupnosti i ze svého rozhodnutí. Dosavadní nepřípustnost nasazení léků ošetřovatelským personálem je nutno změnit, protože stav ve společnosti neumožňuje řídit preventivní programy dosavadním způsobem.

Zaškolení dotčeného personálu je pochopitelně nutné, ale vzhledem k jednoduchosti celého návrhu je pedagogicky i organizačně celkem reálně zvládnutelné, a to dokonce distančním způsobem.

Výběr antikoagulačních léků i antibiotik je předmětem dohody odborné veřejnosti. Předběžně lze navrhnout, že v případě akutní potřeby bude podána subkutánní injekce nízkomolekulárního heparinu v dávce dle hmotnosti pacienta, zatímco v případě plánované prevence vysoce rizikových osob by byl pacient nastaven na některé z perorálních antikoagulancií. Použití warfarinových přípravků zvolit tehdy, pokud existuje možnost kontroly účinnosti, tak jak to běžně provádíme u jiných warfarinizovaných pacientů. V případě nedostupnosti kontroly účinnosti antikoagulační terapie by se zvolil lék ze skupiny NOAC. Antibiotika by primárně měla být volena širokospektrá, a jejich výběr a změny by měly být řízeny kontrolou míry rezistence ve společnosti pověřeným institutem.

Očekávaný výsledek:

Od výše popsané sekundární prevence očekáváme, že i přes nezměněné šíření infekce COVID19 dojde k poklesu komplikací, které z ní činí smrtelnou chorobu.

Druhotný výsledek:

Snížení smrtnosti COVID19 lze následovat rozvolněním všech primárně preventivních opatření, jejichž efekt je přinejmenším velmi diskutabilní. Zejména jde o naprosté uvolnění pracovních omezení, znovuobnovení prezenční výuky ve školách a obnovení veškerého společenského života. Promoření populace infekcí v podmínkách snížení její smrtnosti bude mít za následek vznik kolektivní imunity i bez vakcíny. Očkování vakcínou pak bude společensky podstatně méně napjaté než nyní, protože vznikne nikomu neškodící princip dobrovolnosti.

Zdůvodnění zavedení programu sekundární prevence:

Současná opatření považujeme za drahá, neúčinná, a navíc s naprosto devastujícím účinkem na společnost. Program sekundární prevence považujeme za levný a bezpečný. Společnost by se pomocí sekundární prevence COVID19 nezbavila, ale dokázala by s ním žít tak, jak žije s velkým množstvím jiných infekčních chorob.

V Brně, dne 12. ledna 2021

Zdravotní expert strany MUDr. Mgr. Ctirad Musil

Předseda strany Tomáš Ingr