Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, Regionálním muzeem v Mikulově, Československou obcí legionářskou si Vás dovolují pozvat na

XXXIV. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM

Téma: Formování hranice na Moravě po roce 1918
Datum konání: 10. – 11. října 2018
Místo konání: Mikulovský zámek

Letošní XXXIV. Mikulovské sympozium je pořádáno v roce 100. výročí vzniku Československa. Hlavním tématem jsou souvislosti formování hranic nového státu počínaje jeho vznikem. Otázky průběhu státních hranic Československé republiky bylo nutné řešit bezprostředně po jejím vzniku, jejich konečná úprava byla zformulována v rámci mírových konferencí v roce 1920. Než však k tomu došlo, musel nový stát své hranice zabezpečit se zbraní v ruce. K dalším změnám státní hranice došlo po necelých dvaceti letech v důsledku okupace pohraničních oblastí Československa po podepsání mnichovské dohody v září 1938. Jedna z posledních změn státních hranic nastala po skončení druhé světové války.

Během dvou jednacích dní by měly být shrnuty dosavadní poznatky k dané problematice, v rámci zařazení tématu konference do širších souvislostí by měly zaznít i příspěvky, týkající se podobné situace v dalších regionech někdejšího Československa (severní Čechy, jižní Čechy, jižní Slovensko apod.).

Během sympozia bude ke zhlédnutí panelová výstava, zaměřená na formování hranice na jižní Moravě, připravená archiváři z Mikulova, Hodonína a Znojma.

Ve středu 10. října 2018 odpoledne bude v městském parku slavnostně odhalen pomník Čechům vyhnaným v roce 1938 z pohraničí.

Organizace sympozia

Sympozium bude zahájeno ve středu 10. října 2018 v 9.00 hod. Jednání bude probíhat po celý tento den a v dopoledních hodinách ve čtvrtek 11. října 2018, poté bude sympozium ukončeno.

Předpokládaná délka referátů je 15 minut. Pro potřeby sborníku, který bude ze sympozia vydán, je možný maximální rozsah 20-25 stran (včetně poznámek a podkladu pro resumé). Texty příspěvků pro pozdější sborník je nutno odevzdat v průběhu sympozia, nejpozději však do 31. prosince 2018. Jednacím jazykem je čeština a slovenština.

Pro účastníky sympozia bude uspořádán ve středu 10. října 2018 společenský večer v zámeckém Gajdošově sále.

Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč bude použit na zajištění sympozia, nezahrnuje náklady na stravování a ubytování účastníků. V případě Vašeho zájmu o účast na sympoziu vyplňte přihlášky (podle toho, zda budete mít příspěvek nebo ne) a zašlete ji nejpozději do 31. července 2018 na adresu mikulovského archivu v tištěné nebo elektronické podobě.